Kancelaria Radcowska LEGIBUS CONSULTO Katowice: doradztwo, porady prawne, odszkodowania, obsługa prawna przedsiębiorstw, prawo pracy, sądowa i polubowna windykacja w Katowicach

Kancelaria Radcowska LEGIBUS CONSULTO Kulig-Gęgotek i Wspólnicy to pomoc prawna świadczona zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców, między innymi w zakresie sądowego i polubownego dochodzenia należności (windykacja w Katowicach), odszkodowań i zadośćuczynień, doradztwa prawnego (porady prawne), czy realizacji z góry z definiowanych celów, np. w postaci uregulowania spraw spadkowych czy stanu prawnego nieruchomości.

Kancelaria w swojej działalności koncentruje się na prawie i postępowaniu cywilnym, prawie pracy oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym i handlowym. Posiadana w wyżej wymienionych dziedzinach specjalistyczna wiedza prawnicza oraz doświadczenie pozwalają realizować zlecenia na rzecz naszych Klientów z pełnym profesjonalizmem i skutecznością.

O f e r t a

K l i e n c i   i n d y w i d u a l n i

Kancelaria świadczy swoje usługi na rzecz Klientów indywidualnych, między innymi w zakresie:
- prawa cywilnego (porady prawne, analizy, sporządzanie wszelkich pism, pism procesowych, wniosków, zażaleń i apelacji, negocjowanie umów),
- windykacja należności różnego rodzaju, w wybranej przez Klienta formie windykacji polubownej lub sądowej i egzekucyjnej,
- zastępstwa procesowego w postępowaniach przed sądami i urzędami (sprawy odszkodowawcze, o zapłatę, o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, o wykonanie zobowiązań z umów, spadkowe, wieczystoksięgowe, błędy lekarskie oraz inne),
- spraw spadkowych (postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, roszczenia do masy spadkowej, w tym przede wszystkim roszczenia o zachowek),
- spraw pracowniczych (pozwy o zapłatę wynagrodzenie, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i odszkodowanie, doradztwo),
- spraw rozwodowych,
- spraw deweloperskich (analiza umów, dochodzenie wykonania umowy deweloperskiej i zapłaty należnych kar umownych),
- prawa upadłościowego (kompleksowa reprezentacja klientów w postępowaniach upadłościowych, tak dłużników, upadłych jak i wierzycieli będących wnioskodawcami lub dochodzącymi swych wirzytelności w postępowaniu upadłościowym),
- upadłości konsumenckiej (sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentacja klienta w postępowaniu),
- regulacji stanu prawnego nieruchomości,

O f e r t a   d l a   p r z e d s i ę b i o r c ó w

Kancelaria świadczy swoją usługi także na rzecz przedsiębiorców, między innymi w zakresie:
- zakładania, rejestracji, łączenia podziału oraz przekształcania spółek handlowych, jak również ich bieżącą obsługę korporacyjną,
- windykacji należności związanych z prowadzoną działalnością, w wybranej przez Klienta windykacji polubownej lub sądowej i egzekucyjnej,
- sporządzania umów i ich negocjowaniu w imieniu Klienta,
- upadłości i likwidacji spółek,
- obsługi wszelkich zmian osobowych, kapitałowych i organizacyjnych w strukturze przedsiębiorstwa,
- obsługi zmian w strukturze zatrudnienia przedsiębiorstwa (postępowania restrukturyzacyjne) oraz innych spraw pracowniczych,
- dochodzenia należności i należytego wykonania umów związanych z prowadzoną działalnością, tak na drodze sądowej jak i polubownej,
- uzyskiwania zezwoleń, licencji innych,
- tworzenia i wprowadzania systemu zarządzania wierzytelnościami,
- wszelkich innych sporów sądowych i pozasądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kancelaria świadczy swe usługi na rzecz przedsiębiorców także w ramach stałej obsługi prawnej. W takim przypadku zakres obsługi, wysokość miesięcznego wynagrodzenia Kancelarii są każdorazowo ustalane i dostosowywane do potrzeb i oczekiwań Klienta.

W y c e n a   u s ł u g

Wycena usług Kancelarii, o ile jest to możliwe w oparciu o przedstawione przez Klienta informacje, dokonywana jest bezpłatnie. Zapytania ofertowe prosimy kierować mailowo na adres: kancelaria@legibus-consulto.pl.

Zobowiązujemy się do odpowiedzi na każde zapytanie!